Workflow - Vaststellen

Het is de Vaststellingscommissie die beoordeelt of het product aan de kwaliteitscriteria voldoet. Zodra het product de status ‘definitief vastgesteld’ heeft ontvangen, kan het worden opgenomen in de Examenkluis. Hierbij stelt de Vaststellingscommissie de exameninstrumenten voor de kwalificaties en de gekoppelde keuzedelen vast. Keuzedeelexamens die gekoppeld zijn aan meerdere sectoren, worden overstijgend vastgesteld.

Binnen Examenwerk kennen we per sector een Vaststellingscommissie. Er zijn vaststellingscommissies voor Brood & Banket, Facilitaire Dienstverlening, Horeca, Luchtvaart, Moderne Vreemde Talen en Reizen & Recreatie.

De doorlooptijd voor een gemiddeld examen bedraagt 6-9 maanden.

Samenstelling vaststellingscommissie 

De Vaststellingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van scholen en het bedrijfsleven. Geschiktheid van kandidaten wordt getoetst aan de gestelde eisen uit het vastgestelde functieprofiel voor commissieleden. Commissieleden hebben de verantwoordelijke taak om het totale exameninstrumentarium voor een kwalificatie te beoordelen.

Borgen objectiviteit en onafhankelijkheid 

Voor het borgen van de objectiviteit en onafhankelijkheid zijn leden die al zitting hebben in een ontwikkelgroep, uitgesloten van zitting in een vaststellingscommissie.

*  Aan deze beknopte weergave van de workflow van het examineringsproces kunnen geen rechten worden ontleend. Jaarlijks wordt een update van het Servicedocument Kwaliteitshandboek Examineringopgesteld.