Taalexamens

Beroepspraktijk is uitgangspunt

Het uitgangspunt voor de taalexamens is de beroepspraktijk. Dit is de situatie waarin de student de taal moet kunnen toepassen. De taalexamens van Examenwerk kunnen los worden aangeboden (taalvariant 1) , geïntegreerd worden aangeboden waarbij alle deelvaardigheden (luisteren, spreken, gesprekken voeren of lezen en schrijven) gelijktijdig geëxamineerd kunnen worden (taalvariant 2) , of examinering van taal geïntegreerd in de proeve waarbij de student een gehele proeve of een deel daarvan in een moderne vreemde taal uitvoert (taalvariant 3).

Taaleisen kwalificatiedossier Europees referentiekader

De taalexamens zijn gebaseerd op de taaleisen in het kwalificatiedossier. In de kwalificatiedossiers zijn voor de moderne vreemde talen beroepsspecifieke eisen opgenomen. Voor de taalexamens van Examenwerk zijn de indicatieve taalniveaus  volgens het Europees Referentiekader (ERK) uit het verantwoordingsdocument bij de betreffende kwalificatie leidend. Deze zijn terug te vinden in verantwoordingsinformatie bij het betreffende kwalificatiedossier.

Productieve en receptieve vaardigheden

Voor de examinering van taal zijn vijf verschillende deelvaardigheden te onderscheiden die zijn te categoriseren in receptieve vaardigheden en productieve vaardigheden.
Onder productieve vaardigheden vallen spreken, schrijven en gesprekken voeren. Deze vaardigheden zijn direct te beoordelen.
Onder de receptieve vaardigheden vallen lezen en luisteren. Deze vaardigheden worden indirect beoordeeld via de respons op een tekst of gespreksfragment. Alles wat de student produceert is niet het lezen en luisteren zelf, maar iets dat op (succesvol) lezen en luisteren duidt.

Beroepsgerichte taalexamens variant 1 (losse taalexamens)

Deze taalexamens worden voor vijf deelvaardigheden aangeboden: lezen, luisteren, spreken, schrijven en gesprekken voeren én in 4 talen: Engels, Duits, Frans en Spaans.  

De productieve vaardigheden (gesprekken voeren, spreken en schrijven) worden ieder apart direct beoordeeld op basis van de prestatie van de student. Deze examens zijn beschikbaar in pdf in Examenbank. 

De receptieve vaardigheden (lezen en luisteren) worden ieder apart beoordeeld via de respons op een tekst of geluidsfragment. Deze examens bieden we aan via Remindo. Hier vind je de toetsmatrijs en cesuur van de lees- en luisterexamens. 

In het document ‘Kaders en richtlijnen’ vindt u meer informatie en over de kaders en richtlijnen voor de beroepsgerichte taalexamens variant 1 van Examenwerk. 

Opleverplanning taalexamens variant 1 (losse taalexamens)
Hier vindt u de opleverplanning van de beroepsgerichte taalexamens variant 1 (KDvanaf2015, KDvanaf2019, Cohort 2021-2022). 

Beroepsgerichte taalexamens variant 2 (geïntegreerd)

De beroepsgerichte taalexamens variant 2 bestaan uit 1 taalexamen (en een herkansing) met verschillende opdrachten waarin de deelvaardigheden gecombineerd worden uitgevoerd en geëxamineerd. Daarbij vormt de contextsituatie van de kwalificatie het uitgangspunt. Afhankelijk van de kwalificatie bestaat het beroepsgerichte taalexamen variant 2 uit (een combinatie van) de volgende opdrachten:

  • Leesopdracht (deelvaardigheid Lezen)
  • Gespreksopdracht (deelvaardigheden Luisteren, Gesprekken voeren en Spreken) 
  • Schrijfopdracht (deelvaardigheid Schrijven) 

Voor elke kwalificatie is daarnaast een Servicedocument Verantwoordingsinformatie beschikbaar. Deze verantwoordingsinformatie geeft inzicht in de manier waarop de taaleisen uit het kwalificatiedossier terugkomen in de examenopdracht van de desbetreffende kwalificatie 

Ide Handreiking beroepsgerichte taalexamens variant 2 (geïntegreerd) kan je meer informatie vinden over de kaders en richtlijnen voor deze taalvariant van Examenwerk. Deze is opgenomen in Examenbank. Daarnaast is ook een instructiefilmpje beschikbaar voor zowel studenten als docenten. 

Holistisch 
Vanuit de holistische visie op examinering biedt Examenwerk beroepsgerichte taalexamens variant 2 aan. Dit betekent: 

  • De deelvaardigheden worden in één taalexamen geëxamineerd. Lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven vormen samen één examen. Dit examen wordt los van de proeven geëxamineerd en levert een eigen beoordeling voor taal op. 
  • Afhankelijk van de taaleisen van de kwalificatie wordt een keuze gemaakt voor een beroepscontext waarin de examinering plaatsvindt. Daarbij is het mogelijk dat een keuze wordt gemaakt om representatief te examineren. Representatief examineren betekent dat het examen een juiste indicatie geeft van het (toekomstige) beroep wat betreft niveau, inhoud en complexiteit, maar dat een deelvaardigheid niet in alle beroepscontexten binnen de opleiding geëxamineerd hoeft te worden. 

Opleverplanning taalexamens variant 2 (geïntegreerd) 
De opleverplanning van de beroepsgerichte taalexamens variant 2 kunt u vinden in de opleverplanning bij de reguliere kwalificaties.

Beroepsgerichte taalexamens variant 3 (examinering tijdens een proeve) 

Een onderwijsinstelling kan ook kiezen voor examinering van taal tijdens een proeve, of gedeelte van een proeve (variant 3). Dit kan worden geregistreerd op het reguliere beoordelingsformulier van een kwalificatie. Bij deze variant zijn er geen aparte taalopdrachten en beoordelingscriteria, aangezien onderwijsinstellingen zelf bepalen tijdens welke proeve ze de taal examineren. Een handreiking hoe onderwijsinstellingen dit kunnen organiseren is ontwikkeld en opgenomen in Examenbank.