Workflow - Ontwikkelen

Nadat de kaders en richtlijnen zijn opgesteld en de gemeenschappelijke uitgangspunten helder zijn, starten we met het ontwikkelproces. In dit proces richten we ons op twee fasen:

  • Het opstellen van het examenplan
  • Het ontwikkelen van exameninstrumenten

Opstellen examenplan 

Het examenplan vormt het uitgangspunt bij het ontwikkelen van examens voor een kwalificatie of keuzedeel. In het plan zijn alle kerntaken en werkprocessen opgenomen waaraan een student moet voldoen. Het plan richt zich uitsluitend op alle beroepsgerichte onderdelen uit het kwalificatiedossier. Met de examen- en beoordelingsmix geven we inzicht in het aantal examens en de examen- en beoordelingsvormen per kerntaak.

Ontwikkeling exameninstrumenten 

Na goedkeuring van het examenplan, kunnen de exameninstrumenten worden ontwikkeld. Leden en ontwikkelgroepen kunnen hiervoor input gegeven. Veelal zijn docenten van de deelnemende scholen en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in dit proces betrokken. Juist deze laatste groep heeft een belangrijke taak om ook specialistische kennis en expertise in te brengen. Onder begeleiding van de examenontwikkelaar gaat deze groep daarna aan de slag om de inhoud en de moeilijkheidsgraad te bepalen op basis van het kwalificatiedossier.

Daarna volgt een analyse van het kwalificatiedossier. Hierna wordt op basis van de kaders en richtlijnen van Examenwerk gezamenlijk door de examenontwikkelaar van de uitvoeringsorganisatie en de inhoudsdeskundigen van de deelnemende scholen, het uiteindelijke examenplan opgesteld. Het is daarna aan de Examenadviescommissie om het plan te beoordelen en daarover advies uit te brengen over de verdere ontwikkeling. Na positief advies wordt het plan beschikbaar gesteld aan de deelnemende scholen.

Taakverdeling 

In dit proces bewaakt de examenontwikkelaar het onderwijskundige proces en richt de ontwikkelgroep zich meer op de vakspecifieke kennis en de vraag of het examen past bij de eisen van het beroep. 

Diverse examenvormen

Voor het examineren van kerntaken en werkprocessen kunnen verschillende examenvormen worden ingezet zoals een proeve van bekwaamheid, een panelgesprek of een theorie-examen. De beoordeling vindt plaats in de vorm van observatie, bewijs, mondeling of theorie. Er kan ook voor een mix gekozen worden. De te kiezen vorm is afhankelijk van de inhoud van het werkproces en de vaardigheden die daarbij nodig zijn.

*  Aan deze beknopte weergave van de workflow van het examineringsproces kunnen geen rechten worden ontleend. Jaarlijks wordt een update van het Servicedocument Kwaliteitshandboek Examinering opgesteld.