Workflow - Onderhoud en beheer

Ook exameninstrumenten hebben periodiek onderhoud nodig. Dat onderhoud vindt plaats op basis van feedback van deelnemende scholen en reacties, suggesties en wensen die uit evaluatiebijeenkomsten met gebruikers naar voren komen. Die input gebruiken we bij het opstellen van het jaarlijkse onderhoudsplan. Dit plan geldt als basis voor het bijstellen en herzien van exameninstrumenten.

Inzicht in aanpassing documenten 

Ieder exameninstrument kent een unieke bestandsnaam en wordt voorzien van een versienummer. Standaard krijgt een nieuw document de extensie ’1v1’ mee. In geval een item of een onderdeel van een examen wordt aangepast, passen we ook het versienummer aan. Zo wordt bij inhoudelijke wijzigingen de extensie opgehoogd naar ‘1v2’. Wanneer de aanpassing slechts een aanvulling of wijziging in opdracht of onderdeel betreft, en dus niet de inhoud, in dat geval passen we het versienummer aan naar ‘2v1’. Op die manier is direct inzichtelijk om welke aanpassing het gaat. Uitvoeren van analyses Bij de ontwikkeling van examenvragen besteden we uiteraard veel aandacht aan de kwaliteit. Examenopgaven toetsen we daarbij zowel op inhoud, als op toetstechnische uitgangspunten. Hiervoor maken we gebruik van een Quick Scan en een Psychometrische analyse.

Evalueren 

Voor het borgen van de kwaliteit van de exameninstrumenten evalueren we alle exameninstrumenten. Dit gebeurt op basis van geregistreerde feedback die wij van deelnemende scholen ontvangen. Alle reacties documenteren we in een onderhoudsoverzicht. In het geval van fouten, zorgen we dat de betreffende instrumenten direct hersteld worden. Overige aanpassingen nemen we mee in het jaarlijks op te stellen onderhoudsplan.

Evaluatiebijeenkomsten 

Ieder jaar organiseert Examenwerk evaluatiebijeenkomsten met gebruikers. Tijdens deze bijeenkomsten nemen we het onderhoudsplan met gebruikers door. Na advies van de Examenadviescommissie, is het uiteindelijk het Bestuur die het definitieve onderhoudsplan vaststelt.

Na vaststelling van het onderhoudsoverzicht, inclusief bijbehorende planning, wordt dit gepubliceerd  op onze website. Examenwerk heeft in het kader van wijzigingsbeheer vaste afspraken gemaakt wanneer gedurende het opleidingsjaar vastgestelde wijzigingen worden doorgevoerd in de exameninstrumenten.

*  Aan deze beknopte weergave van de workflow van het examineringsproces kunnen geen rechten worden ontleend. Jaarlijks wordt een update van het Servicedocument Kwaliteitshandboek Examinering opgesteld.