Workflow - Kwaliteit borgen

We stellen hogen eisen aan het borgen van de kwaliteit van onze producten en diensten. Dit doen we op verschillende manieren. Zo evalueren we systematisch onze exameninstrumenten en dat verhoogt de kwaliteit van onze producten en diensten. Daarnaast onderzoeken we iedere twee jaar in hoeverre deelnemende scholen tevreden zijn met onze producten en diensten. Via een tevredenheidsonderzoek meten we met een schriftelijke inventarisatie de uiteindelijke tevredenheid van examenproducten en procedures. De uitkomsten van het onderzoek vormen de basis voor een eventuele aanpassing van producten en, of procedures.

Inspectie, wet- en regelgeving en audits

Twee à drie keer per jaar vindt er afstemming plaats met de Inspectie van Onderwijs over kwaliteitsprocessen van onze examenproducten. Tijdens deze afstemming worden allerlei zaken besproken om onze kwaliteit te borgen en te bewaken. Daarnaast houden we zicht op actuele wet- en regelgeving en eventuele aanpassingen die daar uit voortkomen. Niet in de laatste plaats dragen ook onze jaarlijkse interne- en externe kwaliteitsaudits bij aan het borgen van onze kwaliteit. Met de interne audit richten we ons op het verhogen van de effectiviteit en efficiency van onze processen en toetsen we daarbij de effectiviteit van ons kwaliteitsmanagementsysteem (VisionManager).

ISO en Kiwa (externe audits) 

De uitvoeringsorganisatie is ISO gecertificeerd en jaarlijks vindt er een ISO-audit plaats. Sinds december 2018 is Examenwerk voor alle exameninstrumenten gecertificeerd op basis van de norm voor valide exameninstrumenten. Hierbij is Kiwa de certificerende autoriteit.

*  Aan deze beknopte weergave van de workflow van het examineringsproces kunnen geen rechten worden ontleend. Jaarlijks wordt een update van het Servicedocument Kwaliteitshandboek Examinering opgesteld.