Workflow - Kwaliteit borgen

Er worden bij Examenwerk verschillende activiteiten uitgevoerd om de kwaliteit te borgen. Hieronder worden er een aantal toegelicht.

Klanttevredenheidsonderzoek
Om de vraag te beantwoorden of deelnemende scholen tevreden zijn met de producten en dienstverlening van Examenwerk, vindt minimaal eens per vier jaar een tevredenheidsonderzoek plaats.

Interne kwaliteitsaudit
Het kwaliteitssysteem van de uitvoeringsorganisatie is vastgelegd in VisionManager. De uitvoeringsorganisatie voert jaarlijks een interne kwaliteitsaudit uit onder de verantwoordelijkheid van een kwaliteitszorgcoördinator.

Kwaliteitsaudit
Vanaf 1 augustus 2018 zijn scholen verplicht examens in te kopen bij een gecertificeerde examenleverancier of instantie. Examenwerk is vanaf augustus 2018 gecertificeerd door KIWA op basis van de Norm voor valide exameninstrumenten. Deze certificering geldt voor alle exameninstrumenten van Examenwerk en had een geldigheidsduur van drie jaar. Als gecertificeerd examenleverancier heeft Examenwerk in de zomer van 2021 een hercontrole ondergaan op basis van de norm valide exameninstrumenten mbo. De hercertificering is uitgevoerd door Hobéon. Deze hercertificering is met een positief resultaat afgesloten. Aan Examenwerk wordt het predicaat gecertificeerd examenleverancier toegekend, zij voldoet aan: 

  • De proces- en organisatie-eisen uit de norm valide exameninstrumenten
  • De producteisen uit de norm valide exameninstrumenten  

De certificering geldt voor alle producten van Examenwerk. Het eerder toegekende certificaat is verlengd tot 1 december 2024. De formele ingangsdatum is 1 december 2021. 

Onderhouden en beheren van het kwaliteitshandboek
Het kwaliteitshandboek wordt jaarlijks door de EAC geëvalueerd. Hierbij wordt het model van Deming gehanteerd dat in een cirkel de vier stappen van het cyclisch werken beschrijft: Plan, Do, Check en Act. Waar nodig worden de kaders en richtlijnen bijgesteld. Nieuwe landelijke ontwikkelingen ten aanzien van examinering en de kwaliteitsborging ervan worden daarin meegenomen.