Nieuwe merkstrategie

Examenwerk heeft in 2020 haar merkstrategie aangepast. Aanleiding daartoe waren de signalen van stakeholders en partners waarin zij aangaven dat het hen aan een eenduidig beeld van Examenwerk ontbreekt en zij onvoldoende inzicht hebben op het verloop van de examenprocessen. Het gevolg hiervan was een weinig actieve of betrokken houding ten aanzien van de examenprocessen. Bovendien bleek bij stakeholders en partners dat de beeldvorming (het imago) niet strookte met de identiteit van Examenwerk (‘Wie we zijn en wat we doen’).

Reden om het merk Examenwerk eens kritisch tegen het licht te houden en te onderzoeken in hoeverre de identiteit gedeeld en herkend wordt door stakeholders en partners.                

Lage betrokkenheid en passieve participatie 

Een onjuiste beeldvorming zorgde bij een deel van de deelnemers voor een minder betrokken houding en een passieve participatierol bij het ontwikkelen van examen- en beoordelingsinstrumenten. Op basis van die constatering is met deze deelnemers een aantal gesprekken gevoerd. Het werd duidelijk dat de groep onbekend was met de bestaande ‘workflow’ van Examenwerk. Bovendien bleek de groep onvoldoende op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om invloed uit te oefenen, door een actieve bijdrage te leveren aan het proces.

Aanpassing merkstrategie

Die constatering deed Examenwerk besluiten om samen met het creatieve adviesbureau Enof haar merkstrategie te optimaliseren en het imago meer in lijn te brengen met haar identiteit. Daarnaast is ook gekeken naar mogelijkheden om deelnemers actiever te betrekken.

Na diverse sessies met bestuur, stakeholders en betrokken partijen kon al snel een aantal verbeterpunten worden geconstateerd. Belangrijke verbeterpunten die genoemd werden:

  • een betere bereikbaarheid;
  • een snelle verwerkingstijd;
  • een meer aansprekend imago dat ondersteund wordt vanuit nieuwe kernwaarden.

Met deze aandachtspunten is Examenwerk aan de slag gegaan en daarop is de merkstrategie aangepast. De eerder genoemde feedback van stakeholders was voor Examenwerk aanleiding om in examineringsprocessen meer openheid en transparantie na te streven, door werkprocessen met stakeholders actief te delen om zo een actieve participatie in examenprocessen te kunnen realiseren. Vanuit die insteek biedt Examenwerk meer duidelijkheid in 'Wat we doen’ en ‘Hoe we het doen’.