Onderhoud en beheer exameninstrumenten

Nieuwsbericht

Onderhoud en beheer exameninstrumenten

15 juli 2019

De Examenadviescommissie heeft tijdens de bijeenkomst op 20 juni 2019 het voorgestelde onderhoud en beheer van de exameninstrumenten besproken.

Onderhoud en beheer exameninstrumenten
Gedurende het schooljaar 2018-2019 heeft Examenwerk feedback ontvangen en opgehaald over de formats van de exameninstrumenten. Alle feedback is geclusterd in een onderhoudsplan. Op basis van het onderhoudsplan wordt voorgesteld om exameninstrumenten voor aanvang van het schooljaar 2019-2020 te herzien. De volgende wijzigingen worden doorgevoerd in de formats van Examenwerk.

 Type document Wijziging
 Verantwoordingsdocument –  Uitleg over de beoordelingsmethode en de berekening
van het eindresultaat aangepast.
–  Korte toelichting over de wijze van examineren van de
beroepsgerichte moderne vreemde talen toegevoegd.
–  In het verantwoordingsdocument is de paragraaf over
de beschikbare documenten uitgebreid met nummering
van de documenten. In de nummering zijn de
documenten die bij elkaar horen geclusterd. Daarbij is
aangegeven voor wie welk document is. Dezelfde
nummering wordt gehanteerd in de examenbank.
 Instructie student – Tekstuele verduidelijkingen aangebracht o.a. wanneer
bewijs niet voldoet aan algemene voorwaarden.
 Instructie beoordelaar – Uitleg over de beoordelingsmethode en het invullen van
de beoordelingsformulieren is aangepast.
 Beoordelingsformulieren –  Uitleg over het invullen van de beoordelingsformulieren
is aangepast.
–  Lay-out van het beoordelingsformulier is aangepast, het
resultaat per werkproces is toegevoegd aan de
beoordelingsformulieren.
–  Algemene criteria voor bewijs zijn aangepast.
–  Omrekentabel voor onvoldoende en voldoende worden
afgerond naar hele cijfers.